سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
درب کنسرو بازکن برقی
blog
ـ در آنچه به علیّ سفارش کرده است ـ : ای علی! خواب دانشمند برتر ازعبادت عابد است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]

مهندسی کشاورزی (keshavarzi.net)


دانلود مقالات کشاورزی

بررسی ذخایر توارثی چغندرقند در ایران(pdf)
تعیین مناسبترین تاریخ کاشت سه رقم بذر منوژرم چغندربرای بدست آوردن مطلوبترین تراکم بوته در هکتار(pdf)
بررسی اثرات بولتینگ بر کمیت و کیفیت چغندرقند زمستانه در منطقه دزفول(pdf)
ماهیت ژنتیکی مقاومت به ریزومانیا در WB42, ایB.vulgaris subsp.martima (pdf)
تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری لکه برگی (Cercospora beticola) در چغندرقند (pdf)
بررسی ژنتیکی مقاومت به بولتینگ و برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند به روش دی آلل(pdf)
بررسی تاثیر عمیق کاشت و میزان بذر در کمیت و کیفیت محصول چغندرقند (pdf)
بررسی تاثیر برودت هوا در هنگام رسیدن بذر بر ورنالیزاسیون و رابطه آن با میزان بولت در چغندرقند(pdf)
تعیین پارامترهای ژنتیکی مقاومت به عامل بیماری لکه برگی (Cercospora beticola)چغندرقند(pdf)
بررسی اثرات طول دوره انجام عملیات برداشت بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند زمستانه در دزفول (pdf)
Effect of harvesting operation producer duration on the yield loss of sugar beet in Dezful ,Iran(pdf)
Effects of the duration of Harvesting operation procedures on the yield loss of Sugar Beet in Dezful(pdf)
مدیریت تلفیقی علف های هرز چغندرقند با استفاده از تاریخ کاشت ,فاصله ردیف و کولتیواتور در منطقه دزفول(pdf)
بررسی واکنش ارقام تجارتی چغندرقند زمستانه به تاریخهای برداشت زود و معمول در منطقه دزفول(pdf)
بررسی اثرات فاطله کاشت بذر منوژرم پوشش دار و بدون پوشش در عملکرد کمی و کیفی چغندرقند زمستانی در دزفول(pdf)
Inter-specific hybridization in Beta genus using embryo rescue (pdf)
هیبریدهای بین گونه ای در چغندرقند (جنس Beta) با استفاده از روش نجات جنین(pdf)
تعیین تنوع ژنتیکی جدایه های Rhizoctonia solani از چغندرقند با استفاده از PAPD-PCR و آنالیز ITS-rDNA (pdf)
GENETIC DIVERSITY OF SUGAR BEET ISOLATES OF RHIZOCTONIA SOLANI REVEALED BY RAPD-PCR AND ITS-RDNA ANALYSIS(pdf)
تراریختی چغندرقند (Beta vulgaris L.) با آگروباکتریوم ریزوژنز برای مطالعه بیان ژن در ریشه های مویین(pdf)
آیا می توان تحمل به خشکی را در گیاهان زراعی افزایش داد؟(pdf)
روش کلاسیک و مهندسی ژنتیک برای ایجاد تحمل به تنش خشکی در گیاهان(pdf)
تاثیر آنتی بیوتیک ها بر جلوگیری از جوانه زنی و معرفی جدا کشت های مستعد تراریزش در چغندرقند(pdf)
بررسی تحمل به شوری و تنوع کروموزومی در کشت سلول چغندرقند(pdf)


کلمات کلیدی :
فاطمه سادات مرتضوی زاده امیرعلی فتاحی 88/6/15 ساعت: 10:7 عصر| نوشته های دیگران ( )


یادداشت‌های آرشیو نشده
document.write('');