سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شبکه حدیث
blog
[ و به پسرش حسن فرمود : ] پسرکم چیزى از دنیا بجا منه چه آن را براى یکى از دو کس خواهى نهاد : یا مردى که آن را در طاعت خدا به کار برد پس به چیزى که تو بدان بدبخت شده‏اى نیکبخت شود ، و یا مردى که به نافرمانى خدا در آن کار کند و بدانچه تو براى او فراهم کرده‏اى بدبخت شود پس در آن نافرمانى او را یار باشى و هیچ یک از این دو در خور آن نبود که بر خود مقدمش دارى . [ و این گفتار به گونه‏اى دیگر روایت شده است که : ] اما بعد ، آنچه از دنیا در دست توست پیش از تو خداوندانى داشت و پس از تو به دیگرى رسد و تو فراهم آورنده‏اى که براى یکى از دو تن خواهى گذاشت : آن که گرد آورده تو را در طاعت خدا به کار برد پس او بدانچه تو بدبخت شده‏اى خوشبخت شود ، یا آن که آن را در نافرمانى خدا صرف کند پس تو بدانچه براى وى فراهم آورده‏اى بدبخت شوى و هیچ یک از این دو سزاوار نبود که بر خود مقدمش دارى و بر پشت خویش براى او بارى بردارى ، پس براى آن که رفته است آمرزش خدا را امید دار و براى آن که مانده روزى پروردگار . [نهج البلاغه]

مهندسی کشاورزی (keshavarzi.net)


دانلود مقالات کشاورزی

بررسی ذخایر توارثی چغندرقند در ایران(pdf)
تعیین مناسبترین تاریخ کاشت سه رقم بذر منوژرم چغندربرای بدست آوردن مطلوبترین تراکم بوته در هکتار(pdf)
بررسی اثرات بولتینگ بر کمیت و کیفیت چغندرقند زمستانه در منطقه دزفول(pdf)
ماهیت ژنتیکی مقاومت به ریزومانیا در WB42, ایB.vulgaris subsp.martima (pdf)
تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری لکه برگی (Cercospora beticola) در چغندرقند (pdf)
بررسی ژنتیکی مقاومت به بولتینگ و برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند به روش دی آلل(pdf)
بررسی تاثیر عمیق کاشت و میزان بذر در کمیت و کیفیت محصول چغندرقند (pdf)
بررسی تاثیر برودت هوا در هنگام رسیدن بذر بر ورنالیزاسیون و رابطه آن با میزان بولت در چغندرقند(pdf)
تعیین پارامترهای ژنتیکی مقاومت به عامل بیماری لکه برگی (Cercospora beticola)چغندرقند(pdf)
بررسی اثرات طول دوره انجام عملیات برداشت بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند زمستانه در دزفول (pdf)
Effect of harvesting operation producer duration on the yield loss of sugar beet in Dezful ,Iran(pdf)
Effects of the duration of Harvesting operation procedures on the yield loss of Sugar Beet in Dezful(pdf)
مدیریت تلفیقی علف های هرز چغندرقند با استفاده از تاریخ کاشت ,فاصله ردیف و کولتیواتور در منطقه دزفول(pdf)
بررسی واکنش ارقام تجارتی چغندرقند زمستانه به تاریخهای برداشت زود و معمول در منطقه دزفول(pdf)
بررسی اثرات فاطله کاشت بذر منوژرم پوشش دار و بدون پوشش در عملکرد کمی و کیفی چغندرقند زمستانی در دزفول(pdf)
Inter-specific hybridization in Beta genus using embryo rescue (pdf)
هیبریدهای بین گونه ای در چغندرقند (جنس Beta) با استفاده از روش نجات جنین(pdf)
تعیین تنوع ژنتیکی جدایه های Rhizoctonia solani از چغندرقند با استفاده از PAPD-PCR و آنالیز ITS-rDNA (pdf)
GENETIC DIVERSITY OF SUGAR BEET ISOLATES OF RHIZOCTONIA SOLANI REVEALED BY RAPD-PCR AND ITS-RDNA ANALYSIS(pdf)
تراریختی چغندرقند (Beta vulgaris L.) با آگروباکتریوم ریزوژنز برای مطالعه بیان ژن در ریشه های مویین(pdf)
آیا می توان تحمل به خشکی را در گیاهان زراعی افزایش داد؟(pdf)
روش کلاسیک و مهندسی ژنتیک برای ایجاد تحمل به تنش خشکی در گیاهان(pdf)
تاثیر آنتی بیوتیک ها بر جلوگیری از جوانه زنی و معرفی جدا کشت های مستعد تراریزش در چغندرقند(pdf)
بررسی تحمل به شوری و تنوع کروموزومی در کشت سلول چغندرقند(pdf)


کلمات کلیدی :
فاطمه سادات مرتضوی زاده امیرعلی فتاحی 88/6/15 ساعت: 10:7 عصر| نوشته های دیگران ( )


یادداشت‌های آرشیو نشده
document.write('');